Actes 2.38

Î Î­Ï„ÏÎżÏ‚ ÎŽáœČ πρ᜞ς Î±áœÏ„ÎżÏÏ‚Î‡ ÎœÎ”Ï„Î±ÎœÎżÎźÏƒÎ±Ï„Î”, Îșα᜶ ÎČαπτÎčÏƒÎžÎźÏ„Ï‰ ጕÎșÎ±ÏƒÏ„ÎżÏ‚ áœ‘ÎŒáż¶Îœ ጐπ᜶ Ï„áż· ᜀΜόΌατÎč áŒžÎ·ÏƒÎżáżŠ ΧρÎčÏƒÏ„ÎżáżŠ Δጰς ጄφΔσÎčÎœ Ï„áż¶Îœ ጁΌαρτÎčáż¶Îœ áœ‘ÎŒáż¶Îœ, Îșα᜶ Î»ÎźÎŒÏˆÎ”ÏƒÎžÎ” τᜎΜ ΎωρΔᜰΜ Ï„ÎżáżŠ áŒÎłÎŻÎżÏ… Ï€ÎœÎ”ÏÎŒÎ±Ï„ÎżÏ‚Î‡
  • versets sĂ©lectionnĂ©s
  • VidĂ©os et messages relatifs
  • Commentaires bibliques
  • HĂ©breu / Grec
  • Dictionnaire
  • Versets relatifs
  • Carte
  • Favoris
  • Partager

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !